Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
Du er her: Hovudsida  >  Tema vg1  >  18 (Analysemodeller)   >  MOMENTLISTE  >  Forslag til momentliste
   
  KAP. 18. ANALYSEMODELLER
 
MOMENTLISTE
 
EPISKE TEKSTER
 
LYRISKE TEKSTER
 
DRAMATISKE TEKSTER
 
SAKPROSATEKSTER
 
REKLAME/ SAMMENSATTE TEKSTER
 
FILM
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Forslag til momentliste

Innledning
Presentasjon av
  • tekst
  • tid
  • tema
  • motiv
  • forfatter/produsent/regissør
  • sjanger
  • medium
Velg ett eller flere av punktene, alt etter hvilke kunnskaper du har, og hva
teksten innbyr til.

Hoveddel
I hoveddelen skal teksten analyseres. Når vi analyserer, deler vi en sammenhengende tekst opp i enkeltdeler og gjør systematisk greie for hver del. Det kan være naturlig å innlede med å formulere det mest karakteristiske ved teksten.

Hvilke elementer i teksten som skal analyseres, og i hvilken rekkefølge
disse elementene skal komme i analysen, er avhengig av hva den som analyserer, synes er viktigst i teksten, og hva vedkommende derfor vil legge mest vekt på. Å analysere er en aktivitet som først og fremst viser fram fakta.

Det er naturlig å dele analysen inn i klart atskilte avsnitt, der hvert avsnitt
tar for seg ett virkemiddel, gir eksempler på dette virkemidlet og viser virkningen av det.

Avslutning
Analysedelen har presentert fakta, det som kan avklares i teksten, og som ikke er gjenstand for ulike vurderinger. Det er naturlig å avslutte en tekstanalyse med en tolkning av teksten, det vil si å formulere en helhetsforståelse av hva analysen har ført fram til. En tekst lar alltid noe være uavklart, noe som gir rom for ulike vurderinger. Når vi kan knytte denne helhetsforståelsen til noe som har vært presentert i innledningen, får teksten en fin og avrundet disposisjon.