Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 4. DRAMATISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dramatisk dikting

 (c) Samfoto/Dag Jensen


Frå Teater Ibsens oppsetjing av William Shakespeares Hamlet på Husøy Verft i Tønsberg, 2005
(c) Samfoto/Dag Jensen

Læreplanen seier at du skal kunne

• tolke og reflektere over innhald, form og formål i eit representativt
utval av samtidstekstar

• gjere greie for estetiske uttrykk i teater og drøfte ulike funksjonar knytte
til språk og bilete

• gjere greie for mangfaldet av munnlege, skriftlege og samansette sjangrar
og medium i det norske samfunnet i dag, og den rolla dei speler i
samfunnet

• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskande og vurderande
samtalar om litteratur ut frå eiga oppleving

• skrive tekstar i ulike kreative sjangrar