Tema har blitt erstattet av det nye læreverket Intertekst
   
  KAP. 3. LYRISK DIKTING
 
OPPGÅVER
 
LÆRARRESSURS
 
RESSURSBANK
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lyrisk dikting

(c) Hanne Borchgrevink/foto: Halvard Haugerud


Hanne Borchrevink (f. ): Blå, 2000
(c) Hanne Borchgrevink/foto: Halvard Haugerud

Læreplanen seier at du skal kunne

• bruke kunnskap om språk og tekst i utforskande og vurderande
samtalar om litteratur ut frå eiga oppleving

• tolke og reflektere over innhald, form og formål i eit representativt
utval av samtidstekstar

• gjere greie for eit breitt register av språklege verkemiddel og
forklare kva slags funksjon dei har

• skrive tekstar i ulike kreative sjangrar

• vurdere forteljemåtar og verdiar i eit representativt utval av samtids-
tekstar, samanlikna med tekstar frå norrøn og samisk litteratur, mytar
og folkedikting frå fleire land

• gjere greie for mangfaldet av munnlege, skriftlege og samansette
sjangrar og medium i det norske samfunnet i dag, og den rolla dei
speler i samfunnet